บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา หัวข้อ“Alumni Career Experience Sharing” การแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในรายวิชา 1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร หัวข้อ “Alumni Career Experience Sharing” การแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.         ณ ห้อง C1-314 โดยได้เชิญศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมาเป็นวิทยากร คือ นางสาววิชชาพรรณ สร้อยอินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางด้านอาหาร บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

จากการจัดบรรยายในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับการแบ่งบันประสบการณ์จากศิษย์เก่าทั้งด้านการเรียนและ    การทำงานจริง โดยในส่วนของการเรียนวิทยากรได้แนะนำวิธีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดย นักศึกษาต้องมีวินัย และอดทนกับการเรียนที่แตกต่างออกไปจากการเรียนในระดับมัธยม และแนะนำให้ทำกิจกรรมนักศึกษาควบคู่กับการเรียน เพราะเป็นการพัฒนาประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังได้กล่าวถึงทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต อาทิเช่น  ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะความเป็นผู้นำ ในส่วนของการทำงานวิทยากรได้แนะนำให้ค้นหาตนเองในระหว่างการเรียนว่าต้องการทำงานในด้านไหน      ของอุตสาหกรรมเกษตร และทักษะใดที่เราจำเป็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้การทำงานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ 

Share this