“การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

สรุปสาระสำคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”  

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561  ณ อาคาร S7A ห้อง 409 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     เมื่อพิจารณาการจัดเรียนการสอนในหลายทศวรรษที่ผ่านมา พบว่าไม่เพียงแต่รูปแบบและวิธีการในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความแตกต่างกับการจัดเรียนการสอนในอดีตเท่านั้น แต่ยังพบว่าตัวผู้เรียนเองก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว โดยความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้นักศึกษาในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่อาจารย์ผู้สอนไม่ควรมองข้ามคือการพยามทำความเข้าใจกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม ทั้งจากมุมมองของตัวอาจารย์ผู้สอนและจากมุมมองของนักศึกษา การพยามทำความเข้าใจความต้องการของนักศึกษาจึงเป็นโจทย์สำคัญที่อาจารย์ควรนำมาพิจารณาเป็นลำดับแรกในการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จากความคิดเห็นของนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2559 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้อาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้จากตำราในลักษณะของการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักศึกษาต้องการให้อาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นในรูปแบบของการประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มี และสามารถนำไปต่อยอดได้ในการทำงานในอนาคต โดยนักศึกษาต้องการการเรียนการสอนที่เน้นการทำจริงผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ มากกว่าการสอนที่เน้นการท่องจำ นอกจากนั้นนักศึกษายังต้องการความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการเป็นดังเพื่อนที่สามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวดังเช่นในอดีตที่เน้นการบรรยายเป็นหลัก แต่กลับเป็นการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างความสุข มีทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็น และสามารถนำความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ทางสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงมองเห็นความสำคัญในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 จึงได้เรียนเชิญวิทยากร จำนวน 2 ท่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำวิธีการสำหรับการจัดเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากรท่านแรกได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ไพ่ point of you : the coaching game  ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา โดยการใช้ไพ่และชุดคำถามที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่นักศึกษาอาจไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ด้วยคำพูดหรือเป็นสิ่งที่อยู่ใต้จิตสำนึก การใช้ไพ่ที่เป็นรูปภาพเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงสมองทั้งสองส่วนจึงสามารถทำความเข้าใจกับปัญหาที่กำลังประสบและช่วยให้ได้คำตอบของปัญหาอย่างชัดเจน และวิทยากรท่านที่สองได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการสอนในรูปแบบ active learning โดยวิทยากรท่านนี้ได้แบ่งบันประสบการณ์การสอนที่เคยใช้ในวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมไปถึง เทคนิค ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งวิธีการสอน และรูปแบบการวัดผลการเรียนรู้แบบ active learning

การหาคำตอบของปัญหาต่างๆ ผ่านการใช้ไพ่ point of you : the coaching game                                                         

โดย ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว)ิ

อ่านเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

Event date: 
Mon, 2018-07-23 (All day)
Share this