Monday, September 3, 2018
     สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนภูมิภาค เมื่อในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ...
Thursday, June 28, 2018
กิจกรรมศึกษาดูงานรายวิชา 1403303 Food Processing 2      สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1403303 Food Processing 2...
Thursday, June 28, 2018
กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา 1401240 Quality Characteristics of Agricultural Produce and Processing      สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3...
Thursday, June 28, 2018
กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ “Creative Food for...
Friday, June 22, 2018
นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2561        นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร...
Monday, June 18, 2018
     นางสาว ศุภลักษณ์ ใคร้โท้ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการ RGJ-Ph.D. Congress 19...
Monday, June 18, 2018
     กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ด้วย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์...
Wednesday, May 9, 2018
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในรายวิชา 1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา...
Tuesday, May 8, 2018
บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Open Innovation” สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 1406301 Food Product Development and Marketing หัวข้อ...
Tuesday, May 1, 2018
งานทำบุญสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของสำนกวิชา โดยในปี...