บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Open Innovation”

บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Open Innovation”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 1406301 Food Product Development and Marketing หัวข้อ “Open Innovation” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561      เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้อง  E3B-102 อาคารสำนักวิชา จากการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการทำงานในอนาคตต่อไป 

 

Share this