กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ด้วย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 36 ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การพัฒนานวัตกรรม ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาอาชีพในชุมชนของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ โดยได้นำนักเรียน จำนวน 40 คน และครู จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่      

1. การดัดแปรสภาพบรรยากาศเพื่อยืดอายุผัก-ผลไม้สด   

2. วิธีการลดการเกิดสีน้ำตาลในผัก-ผลไม้สดตัดแต่ง       

3. การสาธิตการวัดเนื้อสัมผัส โดย Texture analyzer        

4. การแยกความแก่อ่อนด้วยเครื่องวัดสี (Color meter) และการวัดปริมาณแป้ง ด้วยสารละลายไอโอดีน

     จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี  

Share this