นักศึกษา ป.เอก อุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

     นางสาว ศุภลักษณ์ ใคร้โท้ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการ RGJ-Ph.D. Congress 19 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชและรีสอร์ท พัทยา ในหัวข้อเรื่อง Effects of hydrocolloids on the qualities of organic red Jasmine rice noodles โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาที่รับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ในประเทศไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย ซึ่งปีนี้มีผลงานนำเสนอแบบปากเปล่ากว่าร้อยเรื่อง

 

Share this