การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนภูมิภาค เมื่อในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริม ประเพณีที่ดีงามของภาคเหนือ
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของอาหารพื้นเมืองล้านนา
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น ในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

     ซึ่งในปีนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสันติวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

     ในนามสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณคณะครู-นักเรียน จากจากทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพในปีนี้ 

Share this