เกี่ยวกับสำนักวิชา

 

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (School of Agro - Industry)

1.      ประวัติความเป็นมา

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ชื่อเดิมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2542  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้เปิดการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์  (ปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเติบโตขึ้น มีการเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยนำพาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่

          วิวัฒนาการการเปิดหลักสูตร

 • ปี พ.ศ.2542 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • ปี พ.ศ.2546 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 • ปี พ.ศ.2549 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • ปี พ.ศ.2550 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร
 • ปี พ.ศ.2551 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

2. ปรัชญา / ปณิธาน

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

 

3. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล

 

4.     รายชื่อผู้บริหาร กรรมการประจำสำนักวิชา  พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการ

4.1 รายนามผู้บริหาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร                คณบดี

4.2 รายนามคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร               ประธาน

2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย                   กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์  รอดคืน               กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์              กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์               เลขานุการ

6. นางสาวพัชรินทร์  คำมะวงค์                              ผู้ช่วยเลขานุการ         

 

 

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์:

 

บัณฑิตของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้งสาขาเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ควรมีคุณสมบัติดังนี้

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่ตนศึกษา มีความรู้รอบตัว และสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์
 2. บัณฑิตมีความมุมานะ มีความอดทน มีความขยัน และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 3. บัณฑิตมีความตระหนักและปฏิบัติตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร
 4. บัณฑิตมีทักษะและกระบวนการในการคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 5. บัณฑิตมีความรอบรู้ในสายงานตัวเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำงานตรงตามสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของตลาด
 6. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 7. บัณฑิตมีความก้าวหน้า มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีคุณธรรม
 8. บัณฑิตมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน และมีจิตสำนึกที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอยู่เสมอ

 

ระบบการศึกษาและการรับเข้าศึกษา:

 1. ระบบโควตา เป็นการรับนักเรียนจากการจัดสรรโควตาในเขตภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด
 2. ระบบคัดเลือกจากส่วนกลาง เป็นการคัดเลือกผ่านกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 3. ระบบรับตรง เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ
 4. ระบบโควตาพิเศษ
Share this