การเรียนการสอน

 

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และระดับปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดังมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ระดับปริญญาตรี)

1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกศตวรรษที่  21 โดยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดเป็นทำเป็นและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำมาบูรณาการกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการและการตลาด และมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร 125 หน่วยกิต

หมวดวิชา                           หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป                              30

วิชาเฉพาะ                                89

เลือกเสรี                                   6

เส้นทางอาชีพ

   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุม ประกันคุณภาพ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

   • นักวิชาการ  นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย

   • ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

   • นักโภชนาการ

   • ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

   • ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

 

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

              มุ่งพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีการแปรรูป  เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตรทั้งโซ่อุปทาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐาน โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  อีกทั้งพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

โครงสร้างหลักสูตร 125 หน่วยกิต

หมวดวิชา                             หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป                                30

วิชาเฉพาะ                                  89

เลือกเสรี                                     6

เส้นทางอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตในแปลงและการเก็บเกี่ยว 

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงคัดบรรจุ โรงงานแปรรูปอาหาร หรือโรงผลิตบรรจุภัณฑ์ 

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายโลจิสติกส์ในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผลเกษตร 

  • นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา

  • ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ระดับปริญญาโท)

2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วยความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมอาหารที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

กลุ่มงานวิจัย

 • ชาและผลิตภัณฑ์ชา
 • สารออกฤทธิ์สำคัญในผัก ผลไม้และธัญพืช เช่นสับปะรด ส้มโอ ถั่ว กาแฟ ลูกตาว เสาวรส
 • การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าในผัก ผลไม้ และธัญพืช
 • การศึกษาการเปลี่ยนแปลง การเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ
 • การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร เช่น เปลือก กาก เมล็ด หนัง กระดูก เครื่องใน
 • การแยก ศึกษาคุณลักษณะ และการใช้ประโยชน์เอนไซม์จากแหล่งของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย เพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

กลุ่มงานวิจัย

 • ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม้ และไม้ดอก
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
 • โรคหลังการเก็บเกี่ยวและจุลชีววิทยา
 • ระบบการบรรจุผลิตผลเกษตร
 • คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลสด
 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- ทั้งสองสาขาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะทางในเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งค้นคว้า พัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหาร มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โครงสร้างหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

- อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร และ/หรือ

- มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ทุนการศึกษา

1. ข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP GROUP SCHOLARSHIP) เป็นลักษณะต่อเนื่องในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จำนวนเงิน/คน 10,000.- บาท

3. ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์

4. ทุนการศึกษา ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)

5. ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย -มาเลเซีย -อินโดนีเซีย ระหว่างมหาวิทยาลัย Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi MARA Malaysia และ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 10 ทุน

 

 

Share this