วิจัย

 

              เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่กลางชุมชนเกษตร ทำให้มีผลิตผลทางการเกษตรมากมายตลอดปี อันเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยทั้งในระดับการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในวงวิชาการและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมได้

 

              แนวทางงานวิจัยของสำนักวิชาฯได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยให้กับผลิตผลเกษตรและการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยมีแนวทางในการดำเนินภารกิจดังกล่าวว่า "วิจัยเพื่อศาสตร์และการนำไปใช้" (Foundation & Implementation Finding) ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมาผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับความสนใจศึกษาวิจัยได้แก่ ชา ผัก ผลไม้ และ ปลาน้ำจืด ภารกิจด้านงานวิจัยของสำนักวิชาฯ ค่อย ๆ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปีแรก ๆ ของการดำเนินงาน จนกระทั่งในปัจจุบันจากข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและจากภายนอกในแต่ละปี การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถกล่าวได้ว่าสำนักวิชาฯ มีพัฒนาการในภารกิจดังกล่าวแบบก้าวกระโดด โดยมีกลุ่มงานวิจัยหลัก ๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณาจารย์ในสำนักวิชาฯ ดังนี้ กลุ่มชาและผลิตภัณฑ์ชา กลุ่มผักและผลไม้ เช่น สับปะรด ส้มโอ ลูกตาว กลุ่มการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย กลุ่มเนื้อสัตว์ ประมงและผลิตภัณฑ์ และกลุ่มการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร

Share this