บริการวิชาการ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

 

               สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ให้กับชุมชนของจังหวัดเชียงราย งานบริการวิชาการของสำนักวิชาส่วนใหญ่ จึงดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์เดียวกับการจัดตั้งสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มแรก โดยโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่ทางชุมชน หรือหน่วยงาน ในจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากสำนักวิชา ทั้งด้านการให้คำปรึกษาด้านวิชาการกับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ขอสนับสนุนวิทยากรเพื่ออบรมเชิงวิชาการ หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพ หรือแม้กระทั่งสนับสนุนกรรมการประเมินงานวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

 

ปี 2543

 • แนะนำและทดลองปรับปรุงสูตรการทำคุกกี้แมคคาเดเมีย

ปี 2551

 • ให้คำปรึกษาด้านการลดปริมาณของเสีย และวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค ในเบื้องต้น ให้กับ หจก.เทรดดิ้ง จ.เชียงราย
 • ที่ปรึกษาการจัดทำห้องปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา บ.ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด

ปี 2552

 • คลินิกอุตสาหกรรมเกษตร (ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552)
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าชา

ปี 2554

 • ให้คำปรึกษาการขอเลข อย. กับบริษัทเชียงรายโนนิ จำกัด 
 • โครงการการยกระดับการผลิตตามระบบ GMP:Codex บริษัทใบชาโชคจำเริญ จำกัด และ บริษัทวังพุดตาล จำกัด

ปี 2555

 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ผลเมืองหนาว แก่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี จ. เชียงราย (เม.ย.-พ.ค. 2555)

ปี 2556

 • โครงการบูรณาการความรู้ทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย. 56)
 • การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการสร้างแพลตฟอร์มการตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดยอาศัยวัสดุนาโน Biosensors and Biodiagnostics : Towards food-borne pathogens detection Platforms using nanomaterials)”  (10 พฤศจิกายน 2555)

ปี 2557

 

 

2. การจัดอบรมเชิงวิชาการ

 

ปี2547

 • การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการทดสอบความแตกต่าง : หลักการและการประยุกต์ใช้) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ปริญญาวิวัฒน์กุล
 • แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (G.M.P)
 • การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร

ปี2550

 • การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจไทย"
 • โครงการค่ายนักอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1

ปี 2551

 • โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและการจัดการวัตถุดิบแก่อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาด้านวิชาการและเทคนิคในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร ครั้งที่ 1

ปี 2552

 • โครงการค่ายนักอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2
 • การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของบริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด
 • โครงการเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย เรื่อง การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยด้วย GMP และ HACCP
 • จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Innovations in Packaging to enhance the shelf life of foods โดย Prof.Dr.Gordon L.Robertson
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการและการวัดค่าสี และการประยุกต์ใช้
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 กับการนำไปประยุกต์ใช้
 • อบรมเรื่อง ความสำคัญของเขตการค้าเสรีต่อธุรกิจใบชาและการปรับตัวของผู้ประกอบการ
 • ตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (จีเอ็มพี)

ปี 2553 

 • อบรม เรื่อง การใช้เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับสวนชาอินทรีย์
 • โครงการค่ายนักอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3
 • โครงการค่ายนักอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4

ปี 2554

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ
 • โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางโภชนาการและอาหารเสริมสุขภาพ (20 พฤษภาคม 2554)
 • โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่เยาวชน ปี พ.ศ. 2554 รายละเอียดเพิ่มเติ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรเพื่อหารายได้ บรรยายพิเศษเรื่อง Implementation of a Quality Management System in Food Industry

ปี 2555

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยด้วย GMP และ HACCP
 • โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่เยาวชน ครั้งที่ 5  (14-16 มีค 2555)
 • โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางโภชนาการและอาหารเสริมสุขภาพ (29 กค 2554) รายละเอียดเพิ่มเติม

ปี 2556

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณภาพ GMP และ HACCP (20-22 กรกฎาคม 2556)
 • โครงการฝึกอบรมการขอขึ้นทะเบียนอาหารและการออกฉลาก (2-3 พฤษภาคม 2556)

ปี 2557

 • อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทดสอบคุณภาพของไวน์ (28 มี.ค.57)

 

3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพ

 

ปี2546

 • โครงการอบรมการแปรรูปลำไยอบแห้งภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานลำไยสดและลำไยอบแห้ง จังหวัดเชียงราย
 • การอบรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
 • อบรมการผลิตไส้กรอกปลา
 • การอบรมการทำน้ำผลไม้เข้มข้นและน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

ปี2547

 • การแปรรูปสับปะรด
 • อบรมการแปรรูปน้ำผลไม้
 • อบรมการทำน้ำสับปะรดเข้มข้น

ปี2549

 • โครงการอบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 1

ปี2550

 • โครงการอบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 2
 • ฝึกอบรมอาชีพของชุมชน (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ,การทำเนื้อแดดเดียวสมุนไพร,การทำแหนมหมู,การทำหมูยอ)

ปี2551

 • โครงการอบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 3
 • โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป
 • โครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อฝึกอบรมอาชีพ

ปี2552

 • ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างรายได้ด้วยการแปรรูปลูกต๋าว
 • โครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
 • โครงการอบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 4 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสาวรส  แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี2553

 • โครงการอบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 5
 • อบรม เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
 • โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย หลักสูตรการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) (1-6 พ.ค. 53)

ปี 2554

 • ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รายละเอียดเพิ่มเติม
 • โครงการอบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 6 (18-19 พ.ค. 2554) รายละเอียดเพิ่มเติม

ปี 2555 

 • โครงการอบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 7 (12-13 พ.ค. 2555) รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 5 (16-17 ก.พ. 2555) 

ปี 2556

 1. โครงการเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร (18-19 พฤษภาคม 2556)
 2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเบเกอรี่ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (27-28 มีนาคม 2556)
 3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเบเกอรี่ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (27-28 มีนาคม 2556)
 4. อบรมหลักสูตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ณ เทศบาลตำบล
  ป่าก่อดำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ก.ค. 2555-ก.พ. 2556)

ปี 2557

 1. อบรมเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร (โครงการต่อเนื่อง) (31พ.ค. – 1 มิ.ย. 57)
 2. โครงการฝึกวิชาชีพ การทำขนมประเภทเบเกอรี่ ให้ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย ( โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 6) (7-8 พ.ค. 2557)
 3. โครงการฝึกวิชาชีพ การทำขนมประเภทเบเกอรี่ ให้ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ เรือนจำกลาง จังหวัดพะเยา  (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2)  (6-7 พ.ค. 2557)

 

 

 

 

 

      ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ด้านบริการวิชาการ

 

 

 

Share this