ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

Research and review articles published in national and international level in 2013 (2556)

No.

Title

Author(s)

Journal/Proceedings of conference

Download file

1

Using electrolyzed oxidizing water combined with an ultrasonic wave on the postharvest diseases control of pineapple fruit cv. ‘Phu Lae’

S. Khayankarn, J. Uthaibutra, S. Setha, K. Whangchai

Crop Protection 54(2013) 43-47

Available

(01)

2

Antioxidant and Antimicrobial Activities of Spent Coffee Residues

K. Chotanakoon and M. Naradisorn

Acta Hort. 973, ISHS (2013) 187-192

Available

(02)

3

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วของชุมชนบ้านผาเด็ง ตำบลป่าแป๋ อำาเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

ธีรพงษ์ เทพกรณ์

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 6(1) 67-79

Available

(03)

4

Analysis of Assam Tea Processing in Small Scale Factories in the Highlands of Northern Thailand

 

Jakob Johannson, Theerapong Theppakorn, Vicha Sardsud, Wolfram Spreer, Daruni Naphrom, Joachim Müller

Tropentag 2013

Conference on International Research on Food Security, Natural Resource

Management and Rural Development

17-19

September

Available

(04)

5

Label-free as-grown double wall carbon nanotubes bundles for Salmonella typhimurium immunoassay

 

Niramol Punbusayakul, Saikat Talapatra, Pulickel M Ajayan and Werasak Surareungchai

 

Chemistry Central Journal 2013, 7:102

Available

(05)

6

MICROBIAL REDUCTION AND QUALITY OF FRESH-CUT 'PHULAE' PINEAPPLE (ANANAS COMOSUS) TREATED WITH ACIDIC ELECTROLYZED WATER

Raiputta, J., Setha, S. and Suthiluk, P.

Acta Hort. (ISHS) 1012:1049-1055

Not available

 

7

SUGAR PALM SEED (ARENGA WESTERHOUTII GRIFF.) IN THAILAND: NUTRITIONAL COMPOSITION AND PRODUCT DEVELOPMENT

Suthiluk, P. and Chantaraboon, A.

Acta Hort. (ISHS) 1012:1407-1414

Not available

 

8

Enhanced recovery of alkaline protease from fish viscera by phase partitioning and its application

Sunantha Ketnawa, Soottawat Benjakul, Tau Chuan Ling, Oscar Martínez-Alvarez and Saroat Rawdkuen

Chemistry Central Journal 2013, 7:79

Available

(08)

9

Physicochemical properties and tenderness of meat samples using proteolytic extract from Calotropis procera latex

Saroat Rawdkuen, Manon Jaimakreu and Soottawat Benjakul

Food Chemistry 136 (2013) 909–916

Available

(09)

10

Preparation and functional characterisation of fish skin gelatin and comparison with commercial gelatin

Saroat Rawdkuen,Natthawut Thitipramote  and Soottawat Benjakul

International Journal of Food Science and Technology 2013, 48, 1093–1102

Available

(10)

11

The study of moisture sorption isotherm of Hom-mali rice flour and cookies made from Hom-mali rice flour

Utthapon Issara, Piyaporn Chueamchaitrakun and Wirongrong Tongdeesoontorn

The 15th Food Innovation Asia Conference 2013,

June 13-14, 2013

Not available

 

12

The combination of GBBSI-GPT1  haplotype of some Thai rice in relation to retrograded resistant starch

Siam Popluechai, Nittaya Laosat, Suraphichaya Kitiraj, Rungarun Sasanatayart and Kongkiat Kespechara

Starch Update 2013: The  7th International Conference on Starch Technology, 212-215.

 

Not available

 

13

Development of green tea blended with Thai herbs for health promotion

Piyaporn Chueamchaitrakun, Anunya Ekkapan, Kanjana Ploysri and Sarinart Ketwal

Proceeedings of The 5th International Conference on O-CHA (Tea) Culture and Science, November 6-8, 2013

Available

(13)

14

EFFECT OF CALCIUM NUTRITION ON FRUIT QUALITY AND POSTHARVEST DISEASES

Matchima Naradisorn

International Journal of Science Innovations and Discoveries

2013, 3 (1), 8-13

Available

(14)

15

คาเทชินในชาเขียวและความคงตัวระหว่างเก็บรักษา

ธีรพงษ์  เทพกรณ์

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

(2556) 41(1)46-55

Available

(15)

16

ลูกชิด: คุณค่าทางโภชนาการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิดให้มีคุณภาพและปลอดภัย

พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

(2556) 41(3)508-517

Available

(16)

 

Share this