โครงการวิจัย

โครงการและงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

 

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย/สำนักวิชา

แหล่งทุน

ระยะเวลาดำเนินการ (วดป.เริ่มต้น - วดป.สิ้นสุด)

งบประมาณทั้งโครงการ (บาท)

1. การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวอินทรีย์ด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม

ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน

-

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 พ.ย.55-31ต.ค 56

457,700

2. การพัฒนาและการศึกษาสมบัติของฟิล์มที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลังผสมคาร์บอกซีเมธิล เซลลูโลสและเจลาติน

ดร. วิรงรอง  ทองดีสุนทร

ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 พ.ย.55-31ต.ค 56

100,000

3. การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย

ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล

-

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 พ.ย.55-31ต.ค 56

195,000

4. การศึกษาการใช้สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อตรวจวัดแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหาร

ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ

-

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 พ.ย.55-31ต.ค 56

100,000

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าชนิดแท่งปราศจากกลูเตนจากข้าวกล้องสี

ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

24 ส.ค. 56-23 ส.ค. 57

851,400

6. แยมผลไม้เพื่อสุขภาพระดับชุมชน

ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์

อ.ณัฐวุฒิ ดอนลาว  ดร.ปิยาภรณ์   เชื่อมชัยตระกูล

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 พ.ย.55-31ต.ค 56

100,000

7. การศึกษาผลการบริโภคข้าวกล้องสุกสายพันธุ์ที่มีอัตราการย่อยต่ำ ข้าวกล้องงอก อัตราการเคี้ยว และวิธีการหุงข้าวต่อปริมาณน้ำตาลและปริมาณอินซูลินในพลาสมาในอาสาสมัครสุขภาพดี

ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์

 

บริษัทสุขสาธารณะ จำกัด

1 มิ.ย. 56-31 พ.ค.57

646,580

8. การเตรียมและการวิเคราะห์สมบัติของคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสจากเปลือกและเนื้อสับปะรด (Ananas comosus L. Merr) พันธุ์ปัตตาเวีย

อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

อ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ก.ค. 56 - ก.ค. 57

506,000

9. เครื่องดื่มน้ำมะเขือเทศเพื่อสุขภาพ

ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์

ดร.ณัฏยา คนซื่อ

บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด

1 มีนาคม 2554 – 1 มีนาคม 2557

750,000

10. การใช้ประโยชน์ของถั่วเหลืองหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส

ดร.พรดรัล จุลกัลป์   (ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม)

ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

22 ก.พ. 56 - 21 ก.พ. 57

300,000

11. ดัชนีน้ำตาลของข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวในอาสาสมัคร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวแช่แข็งพร้อมรับประทาน

อ.ดร.สยาม ภพลือชัย

อ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ , สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2556-2557

1,134,650

12. พันธุกรรมที่ควบคุมแป้งในข้าว ผลของการหุงต้มและการลดอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาต่อ
แป้งที่ทนต่อการย่อย

อ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ

อ.ดร.สยาม ภพลือชัย

บริษัทสุขสาธารณะ

มี.ค. 2556 ก.ย.2557

950,000

13. การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรนำเข้า-ส่งออก ระหว่างไทย-จีน  กรณีศึกษาเส้นทางขนส่งมณฑลยูนาน-ประเทศไทย โดยระบบเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และเส้นทางขนส่ง 3a (R3a)

อ.ดำรงพล คำแหงวงศ์

ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ และ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม

1 ก.ย. 56-31 ส.ค. 57

796,997

14. การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แคบหมูเพื่อการจำหน่าย

อ.ดำรงพล คำแหงวงศ์

ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

อำเภอเมือง จ.เชียงราย

ก.ค. 56 - ต.ค. 56

100,000

 

Share this