งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

เจ้าของโครงการฯ

ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดำเนินการเสร็จ

ปีที่นำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

1

การพัฒนานวตกรรมเครื่องดื่มชาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาไทย

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล (หัวหน้าโครงการ)

2556

2556

โรงงานใบชามิ่งดี

2

การใช้ประโยชน์ของถั่วเหลืองหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัฑณ์ปรุงรส

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

(ผู้ร่วมโครงการ)

2556

2556

บริษัท มารศรีโปรดักส์ จำกัด

3

แยมผลไม้เพื่อสุขภาพระดับชุมชน

 

ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ (หัวหน้า)

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

 อ.ณัฐวุฒิ คอนลาว

 

2556

2556

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ำกืน

4

การหาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเตาอบแห้งหน่อไม้

ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ (หัวหน้า)

อ.ณัฐวุฒิ คอนลาว

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

2556

2556

วิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวงพัฒนา

5

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แคบหมูเพื่อการจำหน่าย

อ.ดำรงพล คำแหงวงค์

2556

2556

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าก๊อหมู่30

81หมู่30ถนนตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

 

Share this