แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (Student Survey: Integration of Academic Service to the Enrolling Course)

แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

(Student Survey:  Integration of Academic Service to the Entrolling Course)

 

คำชี้แจง:

  • แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการจัดกิจกรรมหรือบริการวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการดังกล่าวกับการเรียนการสอน นักศึกษากรุณาตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผลจากการประเมินครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียนแต่อย่างใด
  • กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

 

Description:

  • This survey is being conducted in order to get your feedback after completion of the academic service as an integral part of the course you are currently taking. As part of the School of Agro-Industry’s efforts to provide the students the highest quality in learning, please complete this short survey. This should take less than 3 minutes of your time and your responses will be anonymous and confidential. Your feedback will be valuable in helping us understand what matters to student’s learning, so we can serve better. Thank you for your response.
  • This activity is an integral part of the student's enrolling course.

 

1) แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน : อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอาหาร

Student Survey: Halal Foods and Practices for Food Entrepreneurs

 

2) แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณภาพ GMP

Student Survey: Good Manufacturing Practices (GMP)

 

3) แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน : โครงการอบรมแปรรูปเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร

Student Survey: Food Processing Applications

 

4) แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน : โครงการฝึกวิชาชีพการทำขนมประเภทเบเกอรี่ ให้ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ ณ เรือนจำกลาง - จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

Student Survey: Bakery Technology Implementation for Inmates

 

5) แบบประเมินการเป็นผู้ช่วยวิทยากรของนักศึกษา "โครงการอบรมเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร"

Share this